những kỹ năng CEO cần có

5 kỹ năng cần có cho vị trí CEO

Làm CEO nghĩa là bạn phải sẵn sàng đảm nhận hết những công việc từ lớn đến nhỏ: đề ra chiến lược, thương lượng các phi vụ, tuyển dụng nhân